Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

20.10.2014

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2014 r.

---

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 listopada 2014 r.

W porównaniu do XVII obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2014 r., projekt XVIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

 1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 101 nowych produktów, w tym:
  1. lek złożony zawierający amlodypinę i indapamid (2 kody EAN) refundowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leku. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych stosowanie leku złożonego pozwala na zwiększenie skuteczności leczenia, uproszczenie schematu leczenia i zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych;
  2. lek złożony zawierający amlodypinę i ramipril(4 kody EAN) refundowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leku. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych stosowanie leku złożonego pozwala na zwiększenie skuteczności leczenia, uproszczenie schematu leczenia i zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych;
  3. lek złożony zawierający oksykodon i nalokson (3 kody EAN) refundowany we wskazaniu określonym stanem klinicznym, tj. ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe. Objęcie refundacją tego leku to długo oczekiwana zmiana postulowana przez środowiska pacjentów onkologicznych, którzy w trakcie stosowania przeciwbólowych leków opioidowych doświadczają bardzo często zaparć, niepoddających się leczeniu tradycyjnymi metodami.
   Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
 2. Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie 1 listopada 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XVIII obwieszczeniu nie znajdzie się 20 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
 3. Dla 43 produktów zawierających 24 substancje czynne lub rodzaje środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzaje wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
  – od 19,44 zł do 5 gr.
 4. Zgodnie z projektem XVIII obwieszczenia, w porównaniu do XVII obwieszczenia:
  1. dla 297produktów (342 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 149,15 zł do 1 gr;
  2. dla 260 produktów (284 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 20,39 zł;
  3. dla 457 produktów (522 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto – od 20,56 zł do 1 gr;
  4. dla 52 produktów (66 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto – od 1 gr do 5,89 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

 1. Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych:
  1. refundacją zostanie objęty lek zawierające afatynib (3 kody EAN) w ramach programu lekowego Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu. Nowy program lekowy poszerzy zakres refundowanych terapii celowanych stosowanych w raku płuca.
 2. Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:
  1. zmieni się treść programu lekowego Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej w związku z objęciem refundacją leku zawierającego etanercept (3 kody EAN). Jest to kolejny lek – obok ustekinumabu i adalimumabu – stosowany w tym programie lekowym w populacji dorosłych, który jednak – jako jedyny z ww. leków – może być stosowany w populacji dziecięcej. Objęcie refundacją etanerceptu w populacji dziecięcej jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane do Ministra Zdrowia zarówno ze strony środowiska ekspertów klinicznych jak i pacjentów;
  2. refundacją w ramach programu lekowego Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A zostanie objęty kolejny lek zawierający toksynę botulinową (1 kod EAN);
  3. refundacją w ramach programu lekowego Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) zostanie objęty lek zawierający sorafenib (1 kod EAN). W związku z objęciem refundacją sorafenibu w ramach programu będzie możliwe leczenie nowotworów podścieliska u osób dorosłych w przypadku braku skuteczności uprzedniego leczenia z zastosowaniem imatynibu i sunitynibu (III linia leczenia). Dotychczas leczenie nowotworów podścieliska z zastosowaniem sorafenibu było prowadzone w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją tego leku w ramach programu lekowego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia;
  4. w katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla octreotydu (3 kody EAN) w zakresie leczenia guzów przysadki typu kortykotropinoma oraz tyreotropinoma oraz dla winorelbiny (8 kodów EAN) w zakresie leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w stadium zaawansowanym. Dotychczas finansowanie leczenia tych jednostek chorobowychz zastosowaniem ww. substancjibyło prowadzone w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją tych leków w ramach katalogu chemioterapii ułatwi pacjentom dostęp do leczenia.
 3. Refundacją zostaną objęte także leki zawierające tenofowir (1 kod EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową (1 kod EAN), cisplatynę (2 kody EAN), bosentan (1 kod EAN), docetaksel (3 kody EAN).
 4. Dla 13 leków zawierających 7 substancji czynnychstosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
  – od 1836,00 zł do 10,80 zł.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry